A scuola si fa il mondo

ESTATE schema di programmazione 5*50-* $0/5&/65* .&50%0-0(*& 4536.&/5* $0--&(".&/5* 1FSDPSTP QTJDPNPUPSJP QFS JNQBSBSF 4BMUBOEP USB MBWB F Xxxxxxxxx B EJTDSJNJOBSF MB EFTUSB F MB TJOJTUSB SPDDJB 1SPNFUFP F JM EPOP 0CJFUUJWP YYYYYYY3BDDPOUP EFM GVPDP 9YYYYYY .BUFSJBMJ YYYYYYYYYYY 9YYYYYY 1FS DPNQSFOEFSF MB TUPSJB %PNBOEF EJ DPNQSFOTJPOF EFM SBDDPOUP 3J FTTJPOF TVMM VUJMJ[[P EFM GVPDP JO DBTB 'VPDP F BNNF 3BDDPOUP 1FS DPNQSFOEFSF MB TUPSJB %PNBOEF EJ DPNQSFOTJPOF EFM SBDDPOUP 4DPQFSUB EFM MBWPSP EFJ 7JHJMJ EFM 'VPDP 3J FTTJPOF F WFSCBMJ[[B[JPOF EFJ QFSJDPMJ EFM GVPDP * QFSJDPMJ EFM GVPDP 4DIFEB GPUPDPQJBCJMF 6O DPODFSUP BTTPSEBOUF $BO[POF EFMM FTUBUF 4DFHMJ MB SJNB %FUUBUP HSB DP TVMMB DBO[POF EFMM FTUBUF $PNQSFOTJPOF EJ VOB MBTUSPDDB F TFMF[JPOF EFMMF QBSPMF JO SJNB "6%*0 159

A scuola si fa il mondo
A scuola si fa il mondo
Volume 2